Kontakt til klubben: Bjarne Christensen, tlf. 46 32 12 54. Email: bjarne@bjergmarken.net- klubben for interesserede i  fuchsia. Vedtægter for Roskilde og Omegns Fuchsiaklub. (ændret pr. 10. februar 2008) §1. Foreningens navn er Roskilde og Omegns Fuchsiaklub. §2. Foreningen er en lokalklub oprettet af områdets medlemmer af Dansk Fuchsia Selskab og tilsluttet dette. Foreningens hjemsted er formandens adresse. §3. Lokalklubbens formål er:       at fremme kendskabet til og interessen for dyrkning af fuchsia.       at arrangere møder, havevandringer, udflugter og stiklinger og plantebyttedage.       at samarbejde med Dansk Fuchsia Selskab og landets øvrige lokalklubber.       at formidle indkøb af faglitteratur gennem Dansk Fuchsia Selskab.       at afholde udstilling efter behov. §4. Ethvert medlem af Dansk Fuchsia Selskab kan indmelde sig i lokalklubben. Medlemskabet gælder hele husstanden, men kun med en stemme pr. husstand. Gæster kan deltage i lokalklubbens aktiviteter, men er uden stemmeret på generalforsamlingen. Medlemsskab tilstræbes. §5. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.       a. Den afholdes hvert år i februar måned med flg. dagsorden             1. Valg af dirigent             2. Valg af stemmetællere.             3. Formandens beretning             4. Regnskab.             5. Fastsættelse af kontingent.             6. Indkomne forslag.             7.Valg af bestyrelse.             8. Valg af revisor.             9. Valg af suppleant til bestyrelsen.             10. Valg af suppleant til revisor.             11. Eventuelt. (Gennemgå årsplanen.             12. Bestyrelsen sidder 2 år af gangen.             13. Revisor sidder 1 år af gangen . Suppleanter sidder 1 år af gangen.       b. Den bekendtgøres gennem medlemsbladet for Dansk Fuchsia Klub med mindst 3 ugers varsel.       c. Den er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.       d. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før.       e. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.       f. Beslutninger om ændring af vedtægterne skal vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer. §6. Kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Kursusgebyr opkræves ved møderne. §7. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen.(punktet er ændret pr. 10. februar 2008)       a. Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer. Valget gælder for 2 år af gangen, således at 2 og 1 medlemmer skiftevis afgår. Genvalg kan finde sted.       b. Bestyrelsen konstituere sig selv.       c. På generalforsamlingen vælges 1 suppleant til bestyrelsen samt en revisor. Valgene gælder for 1 år af gangen.       d. En suppleant, som indtræder i bestyrelsen, overtager automatisk forgængerens valgturnus.       e. Personvalg kan kun finde sted for medlemmer, som er til stede på generalforsamlingen, eller som skriftligt har givet tilsagn.       f. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret. §8. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis       a. et flertal i bestyrelsen ønsker det.       b. 10% af medlemmerne ønsker det. §9. Lokalklubbens regnskabsår følger kalenderåret. §10. Ved landsdækkende eller regionale kontaktmøder med begrænset deltagerantal tilmeldes klubbens formand og kasserer så vidt muligt. §11. Opløsning af lokalklubben kan kun finde sted på generalforsamlingen. Ved opløsning tilfalder eventuelle midler en lignende forening, der arbejder og virker for prydplanters udbredelse. (Henvises til DFS’s §12) Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 10-2-1997, hvorefter lokalklubben ”Roskilde og Omegns Fuchsiaklub, oprettet 28-1-1996 videreføres som forening. Underskrevet af Ole Nygaard Ændret ved ekstraordinær generalforsamling d. 10/2 2008 mht. pkt. 7a og 7c